ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Building Permit Assistance Center

Building Construction Permits / Approval for Building Plans / Online Building Plan Submission / Building Sanction / Address and Phone Numbers of Corporation, Muncipalities and Panchayaths (Trivandrum / Thiruvananthapuram District)


When you want to Construct your own house anywhere in Thiruvananthapuram / Trivandrum you will have to obtain Building Permit and Approved Plan and other drawings related to that building from concerned Local authority like Corporation/Municipality/Panchayath as the case may be as per provisions of Kerala building Rules,1998, subsequent amendments and related decisions/restrictions imposed  by the local authority concerned.Drawings prepared and Building Permit application will have to be signed and sealed by a Registered Building Designer / Architect / Engineer.

You will give here a few important provisions of Kerala Building Rules


1.You will have to leave minimum 3M on road facing sides of plot.

2.You will have to leave 1M and 1.2M on either sides of plot.

3.You will have to leave 1.5 M on rear side.

Building Permit is issued for three years and can be renewed after that period against specific request to that effect.

There are restrictions imposed by Coastal Restricted Zones Act of Central government on building near rivers and lakes.There are restrictions for construction near main roads and National Highways.There are specific Zones assigned by concerned local authority restricting certain type of construction in that zone.

There will also be frozen areas where construction is prevented by local authority.Due to these reasons,it is always better to get the plot checked by a professional familiar with these restrictions in the area concerned before you purchase land for construction.You can also directly cross check with concerned local authority on restrictions if any before purchase of land.

Kerala Muncipality Building Rules 1999

Kerala Muncipality Act 1994 

Kerala Panchayath Building Rules

Town Planning | City Of Thiruvananthapuram


Building Permit Management System-


SANKETHAM - Online Building Permit Application
       
 Sanketham Software for granting  building permits by local governments in a transparent and standardized manner strictly following the Kerala Muncipality Building Rules and Kerala Panchayath Building Rules. Software developed by Information Kerala Mission (IKM) for local self Government Department of Government of Kerala. Delivers innovative and value – added solutions to the public/client, through the use of technology. The software – Sanketham – will facilitate e-filling of applications and hassle-free monitoring for applications.
       
The system is being developed to ensure transparency and speed up the procedure and will also work on first-come-first-serve basis. Only in case of rejection of a particular application due to various reasons, will the next applicant be considered.
       
Once the software gets functional, the websites of IKM, ISG and that of all local bodies will carry a link for filling applications. The applicant just needs to click on the link and till up the pre-loaded form. There will also be a set of cheeklists pertaining to the design and dimensions of the building on the webpage.
       
The applicant can fill each parameter based on the automated checklists. There will be options to fill in either the accurate measurements or in some cases to choose yes of no. The plan of the building can also be attached after the details have been furnished, though it is not mandatory.
       
If any of the dimensions chosen by the applicant while filling the application does not comply with the norms laid down by the government, a notification will immediately  pop-up so that he can revise the plan. The software will also display the standards and rules regarding building permits. This would make it easy for applicants to ensure accuracy while furnishing details.
Procedures associated with getting a building permit like document verification and site inspection will be carried out manually.


The biggest advantage is that the applicant can keep track of his file without going to the Corporation Office. Once the verification process is completed, the applicant can download the permit from the site.


Address and Phone Numbers of Trivandrum / Thiruvananthapuram Corporation

Thiruvananthapuram Corporation Office
Museum Junction, Near Palayam
Vikas Bhavan P.O.
Thiruvananthapuram
Pin:695033
Phone: 0471 - 2320821, 2320894, 2320785, 2320113, 2320597, 232047

Fort Zonal Office
Fort Junction, Fort P.O,
Trivandrum..
Phone: 0471-2472937

WardsSreevaraham, Manacaud, Fort, Chala, Ambalathara, Attukal, Kuriathi, Kalippankulam, Kamaleswaram, Kaladi, Poonthura, Puthenpalli, Manikyavilakom, Beemapalli, Beemapalli East, Muttathara, Valiyathura, Vallakkadavu

Attipra Zonal Office
Kulathoor, Moonnattumukku Junction,
Kulathoor P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2418350

Wards: Pallithura, Kulathoor, Attipra, Poundkadavu
  
Ulloor Zonal Office
Pongummoodu Junction,
Ulloor P O,
Trivandrum.
Phone : 0471-2447482

Wards: Cheruvaikal, Akkulam,  Edavakkod, Mannanthala, Nalanchira, Ulloor

Kadakampalli Zonal Office
Anayara Juncion,
Anayara P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2552897

Wards: Anamukham, Karikkakom, Kadakampalli

Thiruvallam Zonal Office
School Junction, Thiruvallam P O,
Trivandrum.
Phone : 0471-2382782

Wards: Thiruvallam, Punchakari, Poonkulam, Vellar

Nemom Zonal Office
Nemon, Thiruvananthapuram
Phone: 0471-2391703

Wards:  Estate, Pappanamcode, Nemom, Ponnumangalam, Melamcode

Vizhinjam Zonal Office
Vizhinjam,
Trivandrum.
Phone:0471-2480226

Wards: Venganoor, Mulloor, Kottapuram, Vizhinjam, Harbar

Kazhakuttom Zonal Office,
Kazhakuttom, Thiruvananthapuram
Phone: 0471-2418252
Wards: Kazhakuttom, Chanthavila, Kaattayikonam

Sreekariam Zonal Office,
Chellamangalam,
Trivandrum.
Phone:0471-2598392
Wards: Chellamangalam, Chempazhanthy, Powdikonam, Njandoorkonam, Sreekaryam

Kudappanakkunnu Zonal Office
Kudappanakkunnu P.O,
Thiruvananthapuram.
Phone: 0471-2733311

Wards: Kinavoor, Kudappanakunnu, Pathirappally, Chettivilakam
  
Vattiyoorkavu Zonal Office
Vattiyoorkavu,
Trivandrum.
Phone: 0471-2360134
Wards: Thuruthummoola, Nettayam, Kachani, Vazhottukonam, Kodunganoor

After the documents and drawings are verified by the concerned persons, the application fee is to be paid. These are then handed over to respective Building Inspector for site inspection. The site inspection report will be then entered into the system after which the file is then transferred to the next higher authority. The permit certificate is given after this level of verification. File movement can be tracked by the applicant using their application number.
List of Hard Copy Documents to be submitted

1.    Reference Receipt received online

2.    Application form

3.    Latest Tax Receipt

4.    Ownership document/ Title deed

5.    Site plan – 3 copies

6.    Service plan – 3 copies

7.    Building plans – 3 copies

8.    Undertaking form architect/ engineer/ Building Designer

9.    PDF drawing generated after drawing verification – 1 copy

Timing (Thiruvananthapuram / Trivandrum Corporation)

Documents submission for General Permits
10.00 am to 1.00 pm
on all working days
Doubts and Status of File
2.00 pm to 4.00 pm
on all working days
Document submission for One Day Permits

Every Wednesday only


Address and Phone Numbers of Muncipalities in Thiruvananthapuram / Trivandrum District

Attingal Minicipality
Attingal P.O,
Thiruvananthapuram -695101
Phone: 0470-2622665.

Varkala Minicipality
Varkala.P.O,
Trivandrum-695141
Phone: 0470-2603115

Neyyattinkara Minicipality
Neyyattinkara.P.O,
Thiruvananthapuram-695121
Phone: 0471-2222242

Nedumangad Minicipality
Nedumangad P.O,
Trivandrum-695541.
Phone: 0472-2812380


Address and Phone Numbers of Panchayats in Trivandrum / Thiruvananthapuram District
 
Parassala Block

Parassala Grama Panchayat
Parassala P.O.
Thiruvananthapuram - 695502
Office Phone: 0471-2202033

Karode Grama Panchayat
Karode P.O
Trivandrum-695506
Office Phone:0471-2215067

Kulathur Grama Panchayat
Uchakada P.O.
Thiruvananthapuram-695506
Office Phone:0471-2210089

Chenkal Grama Panchayat
Udiyankulangara, Amaravila P.O.
Trivandrum - 695122
Office Phone:0471-2232260

Thirupuram Grama Panchayat
Thirupuram P.O., Pazhayakada
Thiruvananthapuram- 695133
Office Phone:0471-2260738

Poovar Grama Panchayat
Poovar P.O.
Trivandrum - 695525
Office Phone:0471-2210032

Perumkadavila  Block

Vellarada Grama Panchayat
Panachamood P.O.
Thiruvananthapuram - 695505
Office Phone:0471-2242042

Kunnathukal Grama Panchayat
Karakkonam P.O.
Trivandrum - 695504
Office Phone:0471-2250235

Kollayil Grama Panchayat
Dhanuvachapuram P.O.
Neyyattinkara
Thiruvananthapuram- 695503
Office Phone:0471-2232383

Perumkadavila Grama Panchayat
Perumkadavila P.O.
Trivandrum - 695124
Office Phone:0471-2275258

Aryancode Grama Panchayat
Ottasekharamangalam P.O.
Thiruvananthapuram- 695125
Office Phone:0471-2255226

Ottasekharamangalam Grama Panchayat
Ottasekharamangalam P.O.
Trivandrum - 695125
Office Phone:0471-2255238

Kallikkad Grama Panchayat
Neyyardam P.O.
Thiruvananthapuram - 695572
Office Phone:0471-2272339

Amboori Grama Panchayat
Amboori P.O.
Trivandrum - 695505
Office Phone:0471-2245242

Athiyannoor  Block

Athiyannoor Grama Panchayat
Kamukinkode, Kodangavila P.O.
Thiruvananthapuram - 695123
Office Phone:0471-2222367

Kanjiramkulam Grama Panchayat
Kanjiramkulam P.O.
Trivandrum - 695 524
Office Phone:0471-2260031

Karumkulam Grama Panchayat
Puthiyathura P.O.
Thiruvananthapuram - 695526
Office Phone:0471-2210042

Kottukal Grama Panchayat
Kottukal P.O.
Trivandrum - 695501
Office Phone:0471-2268236

Vizhinjam Grama Panchayat
Vizhinjam P.O.
Thiruvananthapuram - 695521
Office Phone:0471-2480226

Venganoor Grama Panchayat
Venganoor P.O.
Trivandrum - 695523
Office Phone:0471-2480256

Nemom  Block

Maranalloor Grama Panchayat
Pongummoodu, Koovalassery P.O.
Thiruvananthapuram - 695512
Office Phone:0471-2298354

Balaramapuram Grama Panchayat
Balaramapuram P.O.
Trivandrum - 695501
Office Phone:0471-200342

Pallichal Grama Panchayat
Vedivechancoil P.O
Thiruvananthapuram - 695501
Office Phone:0471-2400368

Malayinkeezh Grama Panchayat
Malayinkeezh P.O.
Trivandrum- 695571
Office Phone:0471-2282021

Vilappil Grama Panchayat
Peyad P.O.
Thiruvananthapuram - 695573
Office Phone:0471-2289127

Vilavoorkal Grama Panchayat
Malayinkeezh P.O.
Trivandrum - 695 571
Office Phone :0471-2282055

Kalliyoor Grama Panchayat
Kalliyoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695042
Office Phone :0471-2400258
 

Thiruvananthapuram  Rural Block

Vattiyoorkavu Grama Panchayat
Nettayam, Kachani P.O.
Trivandrum - 695013
Office Phone:0471-2360134

Kudappanakunnu Grama Panchayat
Peroorkada P.O.
Thiruvananthapuram - 695005
Office Phone:0471-2733311

Kazhakuttom Block

Sreekariyam Grama Panchayat
Sreekariyam P.O.
Trivandrum - 695017
Office Phone:0471-2598392

Pothencode Grama Panchayat
Pothencode P.O.
Thiruvananthapuram - 695584
Office Phone:0471-2419238

Mangalapuram Grama Panchayat
Thonnakkal P.O.
Trivandrum - 695333
Office Phone:0471-2420261

Andoorkonam Grama Panchayat
Kaniyapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695301
Office Phone:0471-2750251

Kadinamkulam Grama Panchayat
Chittattumukku P.O.
Trivandrum - 695588
Office Phone:0471-2750249

Kazhakoottam Grama Panchayat
Kazhakoottam P.O
Thiruvananthapuram - 695582
Office Phone:0471-2418252

Vellanad Block

Kattakkada Grama Panchayat
Kattakkada P.O.
Trivandrum - 695572
Office Phone:0471-2290337

Vellanad Grama Panchayat
Vellanad P.O.
Thiruvananthapuram - 695543
Office Phone :0472-2882034

Poovachal Grama Panchayat
Poovachal P.O.
Trivandrum - 695575
Office Phone:0472-2896338

Aryanad Grama Panchayat
Aryanad P.O.
Thiruvananthapuram - 695542
Office Phone:0472-2852029

Vithura Grama Panchayat
Vithura P.O., Nedumangad
Trivandrum - 695551
Office Phone:0472-2856221

Kuttichal Grama Panchayat
Kuttichal P.O.
Thiruvananthapuram - 695574
Office Phone:0472-2852024

Uzhamalakkal Grama Panchayat
Paruthikuzhy P.O., Nedumangad
Trivandrum - 695541
Office Phone:0472-2899026

Tholicode Grama Panchayat
Tholicode P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695541
Office Phone :0472-2879374

Nedumangad  Block

Karakulam Grama Panchayat
Karakuam P.O.
Trivandrum - 695564
Office Phone:0471-2372046

Aruvikkara Grama Panchayat
Aruvikkara P.O.
Thiruvananthapuram - 695564
Office Phone:0472-2888225

Vembayam Grama Panchayat
Konchira P.O.
Trivandrum - 695615
Office Phone:0472-2832025

Anad Grama Panchayat
Anad P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695544
Office Phone:0472-2802375

Panavoor Grama Panchayat
Panavoor P.O., Nedumangad
Trivandrum - 695568
Office Phone:0472-2865761
 

Vamanapuram Block

Vamanapuram Grama Panchayat
Vamanapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695606
Office Phone:0472-2835034

Manickal Grama Panchayat
Pirappancode P.O.
Trivandrum - 695607
Office Phone:0472-2582046

Nellanad Grama Panchayat
Venjaramoodu P.O.
Thiruvananthapuram - 695607
Office Phone:0472-2872031

Pullampara Grama Panchayat
Pullampara P.O., Venjaramood (Via)
Trivandrum - 695607
Office Phone:0472- 2829061

Nanniyode Grama Panchayat
Pacha P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695562
Office Phone:0472-2840224

Peringammala Grama Panchayat
Peringanmala P.O., Nedumangad
Trivandrum - 695563
Office Phone:0472-2845532

Kallara Grama Panchayat
Kallara P.O.
Thiruvananthapuram - 695608
Office Phone:0472-2860240

Pangode Grama Panchayat
Pangode P.O.
Trivandrum - 695609
Office Phone:0472-2869241

Kilimanoor Block

Pulimath Grama Panchayat
Karette, Vamanapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695606
Office Phone:0470-2836252

Karavaram Grama Panchayat
Karavaram P.O.
Trivandrum - 695605
Office Phone:0470-2692042

Nagaroor Grama Panchayat
Nagaroor P.O.
Thiruvananthapuram - 695618
Office Phone:0470-2672242

Pazhayakunnummel Grama Panchayat
Kilimanoor P.O
Trivandrum - 695601
Office Phone:0470-2672335

Kilimanoor Grama Panchayat
Kilimanoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695601
Office Phone:0470-2672222

Navaikulam Grama Panchayat
Navaikulam P.O.
Trivandrum - 695603
Office Phone:0470-2692022

Madavoor Grama Panchayat
Madavoor, Pallickal P.O.
Thiruvananthapuram - 695602
Office Phone:0470-2682022

Pallickal Grama Panchayat
Pallickal, Kilimanoor P.O.
Trivandrum - 695604
Office Phone:0470-2682049

Chirayinkeezh Block

Azhoor Grama Panchayat
Perunguzhy P.O.
Thiruvananthapuram - 695305
Office Phone:0470-2836252

Chirayinkeezh Grama Panchayat
Chirayinkeezh P.O.
Trivandrum - 695304
Office Phone:0470-2640334

Kadakkavoor Grama Panchayat
Kadakkavoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695306
Office Phone:0470-2656632

Vakkom Grama Panchayat
Vakkom P.O.
Trivandrum - 695308
Office Phone:0470-2653637

Anjuthengu Grama Panchayat
Anjuthengu P.O.
Thiruvananthapuram - 695309
Office Phone:0470-2656652

Kizhuvilam Grama Panchayat
Mudapuram P.O.
Trivandrum - 695314
Office Phone:0470-2640342

Mudakkal Grama Panchayat
Mudakkal P.O.
Avanavanchery (Via)
Thiruvananthapuram - 695103
Office Phone:0470- 2639055
 

Varkala Block

Vettoor Grama Panchayat  
Mel Vettoor P.O.
Trivandrum - 695312
Office Phone:0470-2602380

Cherunniyoor Grama Panchayat
Cherunniyoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695142
Office Phone:0470- 2602365

Edava Grama Panchayat
Edava P.O.
Trivandrum - 695311
Office Phone:0470-2660083

Ilakamon Grama Panchayat
Ayiroor P.O., Varkala
Thiruvananthapuram - 695310
Office Phone:0470-2667611

Chemmaruthy Grama Panchayat
Panayara P.O., Sreenivasapuram
Trivandrum - 695145
Office Phone:0470- 2602377

Manampore Grama Panchayat
Kavalayoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695144
Office Phone:0470- 2689044
 
Ottoor Grama Panchayat
Ottoor, Manampore P.O.
Trivandrum - 695611
Office Phone:0470- 2689061


Block Panchayats

Athiyannur Block Development Office,
Athiyannur, Aralummoodu P.O
Thiruvananthapuram Pin: 695123
Phone: 0471 2462361

Chirayinkeezhu Block Development Office,
Mudapuram P.O
Trivandrum
Pin:695601
Phone: 0470 2640219

Kazhakuttam Block Development Office,
Kazhakuttom,
Kazhakuttom  P.O, 

Thiruvananthapuram Pin: 695582
Phone: 0471 2418258

Kilimanoor Block Development Office,
Kilimanoor
Kilimanoor   P.O, 
Trivandrum Pin:695601
Phone: 0470 2672232

Nedumangad Block Development Office,
Nedumangad,
Venkavila,Pazhakudy P.O.

Thiruvananthapuram
Pin-695561
Phone: 0472 2802307

Nemom Block Development Office,
Nemom
Malayinkeezh P.O,

Trivandrum Pin: 695571
Phone: 0471 2282025

Parassala Block Development Office,
Parassala
Parassala  P.O,

Thiruvananthapuram
Pin:695 502
Phone: 0471 2202084

Perumkadavila Block Development Office,
Perumkadavila Perumkadavila P.O,
Trivandrum Pin-695124
0471 2275306

Thiruvananthapuram Rural Block Development Office, 
TVM Rural, Vattiyoorkavu P.O
Thiruvananthapuram
Pin-695013
Phone: 0471 2360661

Vamanapuram Block Development Office,
Vamanapuram Venjaramoodu P.O,
Trivandrum Pin-695607
Phone: 0472 2872062

Varkala Block Development Office,
Varkala,
Cherunniyoor P.O, 

Thiruvananthapuram Pin:695142
Phone: 0470 2602336

Vellanad Block Development Office,
Vellanad
Vellanad P.O,

Trivandrum Pin:695543
Phone: 0472 2882040


Phone numbers of Village Offices in Trivandrum / Thiruvananthapuram District

Andoorkonam Village Office - 0471-2755944
Attipra Village Office  - 0471-2596628
Ayiroopara Village Office  - 0471-2719944
Cheruvakkal Village Office  -  0471-2554414
Kadakampally Village Office  - 0471-2743671
Kadinamkulam Village Office  - 0471-2754544
Kalliyoor Village Office -  0471-2408344
Kazhakoottam Village Office - 0471-2416644
Keezhthonakkal Village Office  - 0471-2719844
Kowdiar Village Office   - 0471-2313595
Kudappanakunnu Village Office  - 0471-2539260
Manacaud Village Office  - 0471-2451570
Melthonnkkal Village Office  - 0471-2709492
Menamkulam Village Office - 0471-2705344
Muttathara Village Office  -0471-2451580
Nemom Village Office  -  0471-2394244                                                     
Pallipuram Village Office  - 0471-2752844
Pangappara Village Office - 0471-2596631
Pattom Village Office  - 0471-2554418
Peroorkada Village Office -  0471-2367380
Pettah Village Office  - 0471-2465456
Sasthamangalam Village Office - 0471-2313594
Thirumala Village Office - 0471-2359217
Thiruvallam Village Office - 0471-2381052
Thycaud Village Office  - 0471-2339885
Uliyazhthura Village Office  - 0471-2596630
Ulloor Village Office  - 0471-2554405
Vanchiyoor Village Office  - 0471-2465480
Vattiyoorkavu Village Office -  0471-2367063
Veiloor Village Office -  0471-2425759
Venganoor Village Office - 0471-2488444

Amboori Village Office -  0471-2246444
Anavoor Village Office -  0471-2251844
Athiyannoor Village Office -  0471-2221244
Chenkal Village Office  -  0471-2233444
Kallikad Village Office - 0471-2272944
Kanjiramkulam Village Office - 0471-2264544         
Karode Village Office -  0471-2216744
Karumkulam Village Offic - 0471-2214944
Keezharoor Village Office - 0471-2257111
Kollayil Village Office - 0471-2233344
Kottukal Village Office - 0471-2401844
Kulathoor Village Office  - 0471-2216544
Kulathummal Village Office - 0471-2295344
Kunnathukal Village Office -  0471-2251889
Malayinkeezhu  Village Office -  0471-2280744
Maranalloor Village Office - 0471-2298744
Neyyattinkara Village Office -  0471-2221444
Ottasekharamangalam Village Office - 0471-2257444
Pallichal Village Office  -  0471-2395870
Parassala Village Office - 0471-2201777
Parasuvakkal Village Office - 0471-2233305
Perumkadavila Village Offic - 0471-2277044
Perumpazhuthoor Village Office - 0471-2220744
Thirupuram Village Office - 0471-2263244
Vazhichal Village Office - 0471-2271344
Vellarada Village Office - 0471-2243444
Vilappil Village Office - 0471-2286234
Vilavoorkal Village Office -  0471-2280944
Vizhinjam Village Office - 0471-2486644

Anad Village Office  -  0472-2814724
Aruvikkara  Village Office - 0472-2887492
Aryanad  Village Offic e - 0472-2851144
Kallara Village Office  - 0472-2863336
Karakulam Village Office - 0472-2370531
Karipooru Village Office  - 0472-2814760
Koliyakkod Village Office - 0471-2581221
Kuruppuzha Village Office - 0472-2842444
Manikkal Village Office - 0472-2581224
Mannoorkara Village Office - 0472-2853341
Nedumangad Village Office -  0472-2814716
Nellanad Village Office -  0472-2875644
Palode Village Office - 0472-2842044
Panavoor Village Office - 0472-2866611
Pangode Village Office - 0472-2868344
Peringammala Village Office - 0472-2846944
Perumkulam Village Office - 0472-2884325
Pullampara Village Office - 0472-2875244
Thekkada Village Office - 0472-2831060
Thennoor Village Office - 0472-2849344
Tholikkode Village Office  -  0472-2859644
Uzhamalakkal  Village Office -  0472-2898844
Vamanapuram Village Office -  0472-2837513
Vattapara Village Office - 0471-2585741
Veeranakavu Village Office -  0472-
Vembayam Village Office - 0472-2831061
Vellanad Village Office -  0472-2884323
Vithura Village Office - 0472-2859244

Alamcode Village Office -   0470- 2627244
Avanavancheri  Village Office - 0470-2626844
Ayiroor Village Office - 0470-2668444
Azhoor Village Office -  0470-2643444
Chemmaruthi Village Office -  0470-2156565
Edakodu Village Office - 0470-2632044
Edava Village Office -  0470-2664344
Elamba - Mudakkal Village Office - 0470-2638344
Kadakkavoor Village Office -  0470-2659444
Karavaram Village Office - 0470-2698244
Keezhattingal Village Office -  0470-2628544
Kilimanoor Village Office -  0470-2674844
Kizhuvilam – Koonthalloor Village Office - 0470-2645544
Koduvazanoor Village Office - 0470-2677444
Kudavoor Village Office - 0470-2698044
Madavoor Village Office - 0470-2682122
Manamboor Village Office - 0470-2687111
Nagaroor Village Office - 0470-2677544
Navayikulam Village Office - 0470-2698144
Ottoor Village Office -  0470-2647388
Pallikkal Village Office - 0470-2685222
Pazhayakunnummel Village Office - 0470-2675244
Pulimath Village Office - 0470-2838907
Sarkara Village Office -  0470-2646444
Vakkom Village Office -  0470-2655444
Varkala Village Office - 0470-2611844
Vellalloor Village Office -  0470-2651344
Vettoor-Cherunniyoor Village Office - 0470-2611744