ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Bakery Junction


Bakery Junction  is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy area situated between Palayam and Vazhuthacaud Junction. This place is around 500 m from Palayam, 500 m from Vazhuthacaud Junction 400 m from Panavila Junction, 200 m from Vanross Junction, 400 m from Women’s College Junction, 500 m from Spencer Junction, 700 m from Statue Junction, 2 km from East Fort and 1.4 km from Thampanoor. The main landmarks are Regional Office for Reserve Bank of India, Department of Music (University of Kerala) etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Bakery Junction, Thiruvananthapuram (Satellite view)


Regional Office for Reserve Bank of India


The Regional Office of the Reserve Bank of India started functioning in Thiruvananthapuram, the capital city of this picturesque state, in 1954. At its inception there was only one Department in the Office viz., Department of Banking Operations (DBO). The operations of the Regional Office expanded in 1968 with the addition of the Agricultural Credit Department. In the same year the location of the Office was also shifted to the Belhaven Palace, which was purchased by the Bank from the descendants of the erstwhile Royal Family of the State of Travancore. Later, in 1981 a sub-office of the Issue Department was set up to cater to the currency requirements of the public.
The present office building at Bakery Junction was opened in 1982 in the heart of Thiruvananthapuram city. All the departments housed elsewhere were shifted to this premises. Other departments such as DAD, PAD, PDO etc also started functioning and the issue sub office was converted into a full-fledged Issue Department.
The Department of Non-Banking Supervision was created in the Office in 1997. In 1998 the Department of Information Technology Cell was set up in the Office.
Several high end information technology related applications are operationalised at this Office such as the Negotiated Dealing System (NDS) to facilitate on-line servicing of public debt, and the Currency Verification and Processing System (CVPS) for processing of soiled notes in the Issue Department. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Regional Office for Reserve Bank of India (Satellite view)

Moti Mahal 

Housed within Krishna Building at Bakery Junction, Thiruvananthapuram, Moti Mahal is a one-stop shop for pearl selections, which are exceptional in design and style. All types of pearl specialties including Chinese, Japanese and Australian are available here in a spectrum of colors such as white, cream, whitish blue, rose and grey, of which rose and pink pearls are costly.
A variety of Indian pearls like hyderabadi collections can also be shopped here. The pearls generally come studded in sets, bangles, earrings, pendants and tops. These collectibles excel in luster, surface texture, shape and size.
One of the prominent areas in the city, Bakery Junction is 1.4 km from the railway station and bus terminus.

Ambrosia Bakehouse

Ambrosia Bakehouse is located at Bakery Junction in the heart of Thiruvananthapuram. It has a seating capacity for 30-40 guests. With a variety of pizzas, pies, hotdogs, sandwiches, pastries, milk shakes and cakes, Ambrosia is sure to satisfy the needs of all ages. Home delivery is also available. The bakehouse is at your service from 10:30 to 22:00 hrs. Trivandrum International Airport, 7 km from city, is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station are nearby.

Aruvikkara


Aruvikkara is a famous pilgrim center and tourist spot, situated at a distance of 16 km from Thiruvananthapuram city. A rock-shrine dedicated to 'Bhagavathi,' the divine embodiment of female power, is highly revered by the local people. It is situated on the banks of the Karamana River. The picturesque picnic spot, Aruvikkara Dam, is a major attraction of this place. The Durga Temple on the bank of the river has a stream full of fish that fearlessly come close to the shore to be fed by the visitors. Aruvikkara dam supplies water to Thiruvananthapuram city. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvikkara (Satellite view)

Aruvikkara Dam

Aruvikkara Dam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is built across the Karamana River and is around 16 km north of Thiruvananthapuram city. The dam supplies water to Thiruvananthapuram city.
A temple, dedicated to Goddess Durga, is a major attraction nearby. Near the temple there is a small stream full of fish, which fearlessly come close to the edge of the water to be fed by the visitors.
Buses from Nedumangad, Peroorkada and East Fort ply to the dam site. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvikkara Dam (Satellite view)

Akathumuri

Akathumuri is located at Cherunniyoor Panchayath near Vennicode in Thiruvananthapuram District of Kerala. Landmarks are Akathumuri Railway Station and Sri Sankara Dental College. Akathumuri Railway Station is on the Thiruvananthapuram – Kollam rail route. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Akathumuri Railway Station
Location of Akathumuri (Satellite view)

Akathumuri Railway Station
Akathumuri Railway Station

Akathumuri Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kollam railway line. Train connections include Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger, Thiruvananthapuram-Kollam Passenger and Madurai-Kollam Passenger.  Main station to the south of Akathumuri is Kadakkavur Railway Station. Going north, Varkala Sivagiri Railway Station  is the main station next to Akathumuri. Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: AMY

Online Train time in Akathumuri Railway Station
Location of Akathumuri Railway Station

Aryanad / Aryanadu


Aryanad is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is situated around 30 km from Thiruvananthapuram and can be accessed by local buses from Nedumangad and Thiruvananthapuram. Punalal (5 km), Vellanad and Nedumangad are the nearest villages. Vellanad Devi Temple, Ponmudi, Neyyar Dam (14 km) and Aruvikkara Dam (9 km) are the nearest tourist attractions. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. The village has its own bus station, Aryanad Bus Station. Trivandrum International Airport serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aryanad (Satellite view)

Aryanad Bus Station

Aryanad Bus Station is situated in Aryanad town center, in Thiruvananthapuram District. The station operates only short distance services with fast passenger and ordinary buses. Regular services are available from Aryanadu to Vellanad, Kattakada, Nedumangad and East Fort.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station and the nearest airport is at Thiruvananthapuram.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aryanad Bus Station (Satellite view)

Azhikkode

Azhikkode is near Karakulam in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 14 km from Thiruvananthapuram and 4 km from Nedumangad.
Nedumangad Government College is located nearby. Nearby attraction includes Aruvikkara.
There are regular bus services from Nedumangad Bus Station, Peroorkada Bus Station (5 km) and Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Azhikkode (Satellite view)

BalaramapuramBalaramapuram is a township situated 13 km south of Thiruvananthapuram city in Kerala. Founded in the year 1810 AD by the Travancore royalty, this town is well known for its hand-spun cloth and the skilled artisans who produce them. The Trivandrum Spinning and Weaving Mill is located in Balaramapuram. Balaramapuram handloom sarees are known for their simplicity and beautiful design. The finest cotton yarn with exquisite designs of golden jerry is used for the sarees. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Balaramapuram Railway station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Balaramapuram Railway Station
Location of Balaramapuram Junction (Satellite view)

Balaramapuram Railway Station

Balaramapuram Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari railway line. It is managed by the Southern Railways. National Highway 47 passes a few meters away from the station.
Nemem Railway Station is 6 km from Balaramapuram. Just 4 km from here is Neyyattinkara Railway Station. Thiruvananthapuram Central Railway Station is 14 km from Balaramapuram Railway Station.
Eruthavoor Shri Balasubramanya Swamy Temple is at a short distance from the station.
Neyyattinkara Bus Station is 4 km from here. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Balaramapuram Railway Station

Eruthavoor Shri Balasubramanya Swamy Temple

Eruthavoor Shri Balasubramanya Swamy Temple is an ancient shrine situated at Balaramapuram in Thiruvananthapuram District. The temple situated on the top of Eruthavoor Hill enshrines Lord Muruga, in the infant form, as the presiding deity.
Separate shrines are earmarked for Lord Ganesh, Nagaraja and Nagakanya. Devotees must take a flight of 242 stairs to reach this holy temple. Visitors can enjoy the magnificent glimpses of the sunset and expanses of green by standing on the hill.
Kavadi, Urul Nercha (rolling on the ground) and Muzhukappu are the main offerings at the temple. The annual festival organized in January is celebrated with gaiety and fanfare by the devotees.
This temple lies 15 km south of Thiruvananthapuram and is on the Balaramapuram-Kattakada Road. Regular buses are available from Thiruvananthapuram and Neyyattinkara.

Chirayinkeezhu / Chirayinkil

Chirayinkeezhu / Chirayinkil is a small town in Thiruvananthapuram District of Kerala. Places of tourist interest in the vicinity include the Sarkara Devi Temple and Varkala Beach. The 10-day Sarkara Bharani festival in March–April is a major event attended by devotees from all over the district. This is the birthplace of the Malayalam actors Shri. Prem Nazir and Bharath Gopi. Regular buses connect Chirayinkeezhu with Varkala, Kadakkavoor, Attingal and Thiruvananthapuram. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Chirayinkeezhu Railway Station is the nearest Railway Station. 
 
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Location of Chirayinkeezhu (Satellite view)

Sarkara Devi TempleSarkara Devi Temple is one of the foremost Devi temples in South India. It is located at Sarkara, south of Chirayinkeezhu in Thiruvananthapuram District. Sarkara Devi, one of the forms of Goddess Bhadrakali, is the main deity worshipped. Lord Ganesh and Nagaraja are the sub-deities. The temple rose to prominence with the introduction of the famous Kaliyoottu festival. Sarkara Bharani, the birthday of the Bhagavathy, is the other major festival celebrated. These two festivals reveal a glimpse of the rich cultural past of Travancore. The temple is about 33 km north of Thiruvananthapuram and near the Chirayinkil Railway Station.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Location of Sarkara Devi Temple (Satellite view)


Sarkara Kaliyoot

Sarkara Kaliyoot is one of the major festivals celebrated in Sarkara Devi Temple, Chirayinkeezhu in Thiruvananthapuram District. This annual festival (February–March) is celebrated to commemorate the fight between Darika and Bhadrakali. It starts on an auspicious Thursday in Kumbham and ends on the ninth day. This festival is a dramatic presentation of the genesis of Bhadrakali and Darika - representatives of good and evil respectively. The main objective of the festival is to offer the elementary harvest to the Amma (the divine Mother), the defender of the land. The nearest airport is Trivandrum International Airport. 

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station


Sarkara Bharani
Sarkara Bharani, the birthday of the Sarkara Devi, is one of the major festivals celebrated in Sarkara Devi Temple in Thiruvananthapuram. It is the second great annual festival in the temple and commences in March-April and ends on Bharani, the tenth day. The festival starts with Kodiyettu (flag hoisting), nine days before the asterism of Bharani which is considered as the birth star of Sarkaradevi. It ends on the tenth day with Arat (holy immersion) of the deity in the temple tank. Lots of interesting ceremonies are connected with this festival. During the festival, thousands of devotees visit this temple to get the divine grace and blessings.
Chirayinkil Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station


Chirayinkeezhu Railway Station

Chirayinkeezhu Railway Station is managed by the Southern Railways. It is on the Thriuvananthapuram-Kollam rail route. Malabar Express, Guruvayoor-Chennai Egmore Express, Vanchinad Express, Venad Express and Thiruvananthapuram-Kannur Express pass through this station. Traveling south, Thiruvananthapuram Central Railway Station  is the nearest major railhead. To the north, Kollam Junction Railway Station is the nearest main station. Nearby attractions are Sarkara Bhagavathi Temple and Varkala Beach.
Chirayinkeezhu Bus Station is located near the railway station. The nearest airport is Trivandrum International Airport.
Station Code: CRY

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station

Kunnukuzhy / Kunnukuzhi

Kunnukuzhi is a densely inhabited area in the heart of Thiruvananthapuram. It lies to the west of P M G Junction and about 2 km from Palayam. The proximity with important roads, educational institutions and shopping centers made Kunnukuzhy a favored residential locale in Thiruvananthapuram city. Science and Technology Museum, Law College and Women’s Polytechnic are the major landmarks here. Kunnukuzhi is just 5 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station. Trivandrum International Airport is 7 km south-west.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Kunnukuzhi

Ayurveda College JunctionAyurveda College Junction  is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy commercial area situated between Staute Junction and Overbridge Junction on Palayam - East Fort road. This place is around 700 m from Statue Junction,  1 km from East fort, 700m from Thampanoor, 400 m from Overbridge Junction, 800 m from Vanchiyoor, 1.5 km from Palayam, 2 km from Museum Junction 1 km from General Hospital Junction and 1.9 km from PMG Junction. The main landmarks are Government Ayurveda College, Khadi and Village Industries Board etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Ayurveda College Junction (satellite view)

Government Ayurveda College
Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram, is a premier institution teaching the ancient science of Ayurveda. A hospital is also attached to the college. Affiliated to University of Kerala, it was established in 1889 during the reign of the erstwhile ruler Shri Moolam Thirunal. Originally known by the name Kashayappura, it initially offered training to an annual batch of 15 students. In 1910, the Government Ayurveda College started a 5-year regular medical course offering Higher Medical Certificate. This certificate course was later named Vaidyakalanidhi. The college now offers graduate and post-graduate courses. The campus houses an out-patient counter and pharmacy for the general public. There is a library containing a good collection of books and periodicals. The college is conveniently located on the M G Road, near the Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram (Satellite view)

Vilabhagom

Vilabhagom is a village located at Vettur Panchayath in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area situated between Vettoor and Plavazhikom on Varkala – Kadakkavoor road. The main landmarks are Catholic Syrian Bank Ltd. and Asan Memorial Teacher Training Institute. Regular buses are available for Varkala, Kadakkavoor, Chirayinkeezhu, Attingal and Venjaramoodu. The nearest Airport is Trivandrum International Airport. Varkala Sivagiri Railway Station and Kadakkavoor Railway Station are  the nearest Railway Stations.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station
Online Train time in Kadakkavur Railway Station 
Location of Vilabhagom (Satellite view)

Asan Memorial Teacher Training Institute

Asan Memorial Teacher Training Institute is located at  Vilabhagom in Thiruvananthapuram District of  Kerala. It is approved by National Council for Teacher Education (NCTE). The institute is recognized by the Government of Kerala. Asan Memorial Teacher Training Institute imparts teachers training programme at the undergraduate level - Teacher Training Certificate (TTC). The programme, which is two-year full time course, is offered as per the rules and regulations of NCTE. Asan Memorial Teacher Training Institute Vilabhagom provides all the basic amenities for the all round development of its students.

Bonakkad / Bonacaud

Bonakkad also known as Bonacaud is a small unpolluted village situated 55 km from Thiruvananthapuram city, on the way to Ponmudi. It is a base camp for the trek to the abode of Agasthya which is about 30 km from here. Tea estates, forests and water falls add beauty to this place. The place is ideal for trekking. Regular bus services are available from Thiruvananthapuram bus terminal to this place.

Vennicode

Vennicode is located at Cherunniyoor Panchayath near Akathumuri in Thiruvananthapuram District of Kerala. This village is situated midway between Vettoor-Vakkom Road. It is about 1.5 km off the Varkala - Cherunniyoor - Mananakku - Attingal road. Main landmarks are Kaattunada Temple, Our Lady of Mount Carmel Church, Post Office, L.P School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Akathumuri Railway Station (800 m) is the nearest Railway Station.

Chavarkode

Chavarkode is a hamlet in Thiruvananthapuram District, situated about 4 km from Paripally and about 8 km from Varkala, on the Paripally – Varkala road. The distinction of Chavarkode is the CHMKM College for Advanced Studies. Several temples and mosques are landmarks in the village. Kodimoottil Sree Bhadrakali Temple and Varkala Janardhana Swamy Temple are nearby. Major tourist destinations are Varkala, Paravur and Attingal Palace.
Nearest airport is Trivandrum International Airport and nearest railway Station is Varkala Sivagiri Railway Station.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station

Elippode

Elippode is a small settlement, near PTP Nagar, in Thiruvananthapuram. The place is thickly populated and is one of the residential areas in the city. The place is around 8 km from East Fort and 1 km from Valiyavila.
Kodunganoor, Vattiyoorkavu, Maruthankuzhy and Thirumala are the nearby places.
Regular bus services connect Elippode with East Fort and Thirumala. Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Elippode (satellite view)

Cherunniyoor / Cherunniyur


Cherunniyoor / Cherunniyur is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. Cherunniyoor Junction is situated between Delavapuram and Velliyazhcha Kavu on Varkala – Palachira -  Cherunniyoor -  Kavalayoor – Mananakku - Attingal Road. The place is about 1.8 km from Palachira Junction,abour 3.4 km from Varkala Mithanam, about 4 km from Varkala Railway Station, about 6 km from Varkala Papanasam Beach, about 2.7 km from Kavalayoor Junction, about 4.1 km from Mananakku and about 7,1 km from Attingal. Main landmarks are State Bank of Travancore-Cherunniyoor Branch, Cherunniyoor Sastha Temple, V.R Hospital, Cherunniyoor G.H.S, Agriculture Office etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Varkala Sivagiri Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station
Location of Cherunniyoor (Satellite view)